در دومین قسمت ساکنان «عکا» از سیاست های اجتماعی و شهری صهیونیست ها سخن می گویند، سیاستی با اتکا به تهاجم فرهنگی و اجتماعی، ساختمان سازی در مناطق فلسطینی نشین و رسوخ تدریجی در بافت فرهنگی و تاریخی این منطقه قدیمی؛ همچنین با هنرمندان و ساکنان فلسطینی عکا نیز گفت وگو شده است.