فیلم مستند
باد چرخ های زندگی را چگونه تنظیم کنیم

(سلسله نشست های خانه خوبان با حضور دکتر یونسی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

رضامندی خانواده از درآمد تا مصرف

(سلسله نشست های خانه خوبان با حضور دکتر پسندیده در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

مستند پرتگاه - تأثیرات مخرب سریال های ماهواره ای بر خانواده

مستند پرتگاه به تأثیر مخرب سریال های ماهواره ای بر خانواده و شخصیت افراد خانواده از قبیل قبح زدایی، خیانت در روابط خانوادگی و … می پردازد