مجموعه مستند «دنیا در جنگ» روایتی است از تاریخ جنگ جهانی دوم و یکی از ویرانگرترین نبردهای طول تاریخ، جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید و چهره دنیای جدیدی را شکل داد.

پانزدهمین قسمت این مستند، به نبردهای جنگ جهانی دوم در بخش های وسیعی از اروپا و درگیر شدن تعداد زیادی از مردم این قاره با جنگ و خونریزی می پردازد.