بعد از گذشت 90 ماه جنگ سخت بین ایران و عراق و ناکام ماندن ارتش عراق در تصرف شهرها و سرزمین های وسیعی از جنوب و غرب ایران جنگ به طور کاملا محسوسی حالت فرسایشی به خود گرفت و دو طرف جنگ برای نفوذ در مرزها و تحمیل اراده ی خود به طرف دیگر به بن بست رسیدند. صدام که جنگ را آغاز کرده بود و یقین داشت که فقط در عرض چند ماه می تواند به همه ی اهداف خود برسد و خوزستان را تصرف کند نا امید شده بود و