مجموعه مستند «دنیا در جنگ» روایتی است از تاریخ جنگ جهانی دوم و یکی از ویرانگرترین نبردهای طول تاریخ، جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید و چهره دنیای جدیدی را شکل داد.

دهمین قسمت این مستند، به نبردهای دریایی جنگ جهانی دوم اختصاص دارد؛ آتلانتیک خط حیات بریتانیا در آن زمان محسوب می شد و خطرات زیادی هم در کمین کشتی ها بود؛ گله گرگ ها نامی بود که حمله کنندگان به کشتی های انگلیسی داشتند و رعب و وحشت را در آن سال ها ایجاد کرده بودند.

کشتی های بسیاری طی این سال ها غرق می شدند به طوری که اوایل سال ۱۹۴۳ امید متحدین برای پیروزی بر آلمان، در سایه ای از تردید قرار گرفت.