مستند «حقیقت سرخ» با موضوع پیاده روی اربعین و هدف و انگیزه زائران از گام نهادن در این راه