حنیف طاهری - هفتادو اختر - شب ششم - هیئت عبدلله بن الحسن (ع)