حنیف طاهری - روضه شب ششم - هیئت عبدلله بن الحسن (ع)