در میانمار، هزاران مسلمان دارند فدا مي شوند؛ همانهایی که برای حیوانات دل مي سوزانند، لب تر نمي كنند.