ما زن مثل خواهر دباغ می خواهیم من لذت میبردم آن زمانی که ایشان در فرماندهی سپاه همدان بودند مانند شیر می غرید و مردها را فرماندهی می کرد. مقام معظم رهبری