آنها شاید به ظاهر زندگی سختی داشته باشند ولی به دنبال برکت و روزی حلال هستند و در این راه سختی های زیادی می کشند.