مجموعه حدیث
چهل حدیث خانواده - جوانان(پسران1)

مجموعه دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای طبقات سنی گوناگونی است که یک خانواده را تشکیل می دهند

مجموعه ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای طبقات سنی گوناگونی است که یک خانواده را تشکیل می دهند احادیث در این دفترها، همگی از منابع حدیثی شیعه طی چند مرحله، گزینش و بر محور گروه سنّی مخاطب، فضای ذهنی و نیازهای روحی هر گروه، تدوین و متناسب با زبان مخاطب، تبیین شده اند

برای دریافت کتاب روی عکس آن  کلید کنید