++alt++
با نوای سیب سرخی
ز غربت تو مدینه غوغاست
ز غربت تو مدینه غوغاست
صداهای دیگر مجموعه
0
با نوای سیب سرخی
ز غربت تو مدینه غوغاست