در پانزدهمین قسمت، زینب ابوطالبی مجری این برنامه به گفت وگو با خانم صدیقه داوود آبادی فرهانی همسر شهید حسین علی داوودآبادی فرهانی می پردازد.

آنها بهمن ماه سال ۱۳۵۱ با هم ازدواج کردند و زندگی مشترکشان ۱۰ سال ادامه یافت یعنی درست تا روز شهادت حسین علی، یکم تیرماه سال ۱۳۶۱.