در این مستند آرشیوی، تاریخ و سرگذشت قوم یهود و نیز چگونگی شکل گیری و استقرار رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شده است.

فاصله‌ای مشخص بین یهودیت و رژیم صهیونیستی در این مستند نمایان است زیرا یهود به‌ عنوان یک دین قابل احترام بوده و به عنوان یکی از ادیان رسمی کشور مورد قبول است.

«دیوار گتو» برای روایت کامل ماجرایی که قصد بیان آن را دارد با رئیس انجمن کلیمیان ایران نیز به گفت وگو نشسته است، مصاحبه ایی که دارای نکات حائز اهمیتی است از جمله اینکه یهودیان نیز صهیونیسم را امری جدا از آیین خود می دانند.

محسن نقی زاده کارگردانی این مستند را بر عهده داشته است.