دنیای استعمار همواره برای به دست آوردن منافع شخصی و ثروت، دست به جنایت می زند. این دیدگاه دنیای استعمار است که تلاش می کند انسان ها را طبقه بندی کند تا بتواند بر اساس نژاد پست و نژاد برتر، رنگین پوست و سفید پوست، انسان های درجه یک یا درجه دو به منافع خود برسد.

حتی اگر این منافع در ظاهر کمک به ارتقا علم و دانش در خدمت بشر باشد باز هم تفاوتی نمی کند و قضیه بر همان منوال است.

استعمارگران نوین با تکیه بر فقر، تهی دستی و سوء استفاده از ضعف حکومت هایی که به جای داشتن دغدغه مردمان، به فکر منافع خود هستند، از آنها به عنوان موش های آزمایشگاهی برای تست داروهای جدید پزشکی استفاده می کنند آن هم در ازای دریافت اندکی پول.

مستند «هند، رسوایی موش های آزمایشگاهی انسانی» به چگونگی استفاده شرکت های بزرگ داروسازی از مردمان فقیر و ضعیف برای تست داروهای جدید پزشکی می پردازد.

داروهایی که هنوز به بازار نیامده اند و آثار و عوارض آن مشخص نیستند، بر روی انسان ها تست می شوند ولی این مرحله انتهایی است در حالیکه شرکت های بزرگ داروسازی غربی سعی می کنند این مراحل را در همان ابتدا بر روی انسان ها آن هم در کشورهای فقیر آزمایش کنند.

در این بین برخی شرکت ها با پرداخت غرامت تلاش می کنند این روند را همچنان ادامه دهند در حقیقت بین دولتمردان جوامع فقیر و این شرکت ها نوعی توافق مخفیانه هم به وجود آمده است.