جوانان فلسطینی از دیرباز و طی دوره های مختلف انتفاضه و مبارزات خود علیه رژیم صهیونیستی، با دست خالی در مقابل نظامیان ایستاده اند و نقش خود را در این مسیر پر مخاطره ایفا کرده اند.

یکی از ابزارهای همیشگی مبارزان فلسطینی در این راه، استفاده از سنگ بوده، سنگ در مقابل گلوله!

با اینکه صهیونیست ها از سلاح های مختلفی بهره می برند اما سنگ پرانی علیه خود را که دفاع مشروع فلسطینی هاست بر نمی تابند و به همین جرم آنها را دستگیر می کنند.

مستند «عدالت سنگی» درباره دستگیری مبارزان فلسطینی ساخته شده است، فاتح محفوظ  که ۸۲ روز در زندان بوده و انواع شکنجه ها را تحمل کرده است، دیگر هم سالان او هم که بیشتر نوجوان هستند تجربه دادگاه های صهیونیستی را دارند و از روزهای سخت زندان می گویند.

در عین حال وکیلی استرالیایی کمپینی راه اندازی کرده که مدعی عدم رعایت حقوق فرزندان فلسطینی هاست، او می کوشد دنیا را متوجه این حقیقت کند که دستگیری نوجوانان فلسطینی نقض حقوق بشر است.