مستند «مریم بانو» روایتی است از فداکاری های سیده مریم موسوی که همسر یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس است.

او طی سال ها که همسرش در بستر بیماری و جراحت است، از او مراقبت می کند و این مسئله را افتخاری برای خودش می داند.

«مریم بانو» داستان غم ها و شادی های این خانواده است، زوجی که هیچ چیز نتوانسته پیوند مشترک آنها را از بین ببرد.