مجموعه مستند «دیده شو» روایتی است از پیشرفت های دانشمندان و صنعتگران ایرانی برای رشد و شکوفایی کشور که در هر قسمت به یکی از این حوزه ها می پردازد.

فعالیت نخستین شرکت دانش بنیان تولید گاز کربنیک در ایران، موضوع سومین قسمت این مستند خواهد بود.

در این قسمت با مدیرعامل و برخی کارکنان این شرکت درباره نحوه فعالیت آنها که در حقیقت بازیافت CO۲ است گفت وگو می شود.