مستند «جاده» درباره گروه جهادی شهید هدایت است که سفری پرماجرا به مشهد را آغاز و در این مسیر و مقصد، تجربه های زیادی کسب می کنند.

این گروه جهادی در سفری هفت روزه به مناطق حاشیه ای مشهد رفته اند و در سه گروه پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی فعالیت می کنند.

اعضای گروه معتقدند تکلیف پزشکان جامعه ایران این است که تعهد خود را نسبت به مردم ادا کنند و ارائه خدمات درمانی به محرومان، وظیفه شان است.

در این مستند از ابتدای سفر با گروه شهید هدایت همراه خواهیم شد، آغاز کارشان زیارت حرم مطهر رضوی است و سپس خدمت به محرومان؛ و در ادامه و در هر سه بخش شاهد فعالیت های گسترده ای از سوی این پزشکان جوان هستیم.