کلیپ تصویری "نصرت الهی" ویژه بازگشت آزادگان به وطن