22 مرداد 1397 - 13:52

از نظر آقای قرائتی حرف های غلط در ازدواج عبارتند از : مدرک تحصیلی دختر و پسر ، شهری و روستایی بودن و ...