مستند «یاد یار» در ارتباط با زندگی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مرحوم سید احمد خمینی است؛ این مستند از دوران کودکی سید احمد شروع می شود و پس از روایت دوران مبارزات، دستگیری و تبعید امام، تا بیماری و رحلت ایشان ادامه می یابد همچنین به نقش او در انتقال پیام های امام خمینی(ره) در دوران جنگ به سران کشور و فرماندهان نظامی هم اشاره می شود.