برنامه «عصر» با موضوع افشای یک مراسم شیطانی در اروپا و با حضور دکتر مجید شاه حسینی