پنجمین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹ در حسینیه امام خمینی - یاد امام و شهدا