شاهنشاه در سخنرانی کنگره ملی به مردم کوچه و بازار شخصیت دادند! این را اسدالله اعلم می‌گوید، اما ماجرا چیست؟