آيا محمدرضاشاه تونست با اصلاحات ارضى تغييرى تو وضعيت مردم ايجاد كنه؟! آيا انقلاب موسوم به شاه و مردم تونست از تحولات اجتماعى جلوگيرى كنه؟! اصلا چرا اين همه اصلاحات شاهِ پهلوى نتونست جلوى وقوع انقلاب اسلامى رو بگيره؟!