روضه ( هيزم رسـيد و آتشـى از ... )عـــزادارى شـــــب اول فاطميه اولهيــأت رايـة العـباس عـــليه الـسلام
بامداحى‌حاج‌محمودكريمىشـنـــبه ٧ بــهـــمــن ١٣٩٦