رژیم صهیونیستی از سال ها پیش، کار احداث دیواری را در سرزمین های اشغالی شروع کرد که نتیجه آن، رنج زیادی است که امروز فلسطینیان به ویژه در کرانه باختری متحمل می شوند؛ اسرائیلی ها به مردم فلسطین اجازه نمی دهند هر وقت که بخواهند به داخل محدوده دیوار حائل وارد شوند و گاه و بیگاه نیز به بهانه های واهی، تمام دروازه ها را می بندند.