کلیپ روشنی صبح - اجرا گروه همخوانی بین المللی طوبی - تهیه شده در سایت جامع فرهنگی و مذهبی شهید آوینی - تدوین:علیرضا جوادی