مجموعه مستند «دنیا در جنگ» روایتی است از تاریخ جنگ جهانی دوم و یکی از ویرانگرترین نبردهای طول تاریخ، جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید و چهره دنیای جدیدی را شکل داد.

شانزدهمین قسمت این مستند، با عنوان «درون رایش» به اوضاع آلمان در دوران جنگ جهانی مابین سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ اختصاص دارد.

در آن سال ها هیتلر که خود را رایش سوم می نامید سعی داشت با تسلط بر کل اروپا، سیطره نازیسم را توسعه دهد اما متفقین هم بیکار نبودند و نقشه هایی داشتند.