روایتی از فروتنی رهبر انقلاب برای پذیرش رهبریتلاش خبرگان و بحث‌های بی‌پرده برای انتخاب جانشین امام(ره)
پس از رفراندوم قانون در سال ۶۸ و در شور بعدی خبرگان،آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری دائم انتخاب شد