پزشکی علمی است که در طول تاریخ و در جوامع مختلف، توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده زیرا دانشی بوده که با جان انسان ها در ارتباط بوده و پزشکان، می توانستند با نجات جان بیماران، هم اقدامی در راستای حفظ بشر بردارند و هم به ثروت و جایگاه اجتماعی مهمی دست یابند.

طب سنتی ایرانی و اسلامی نیز همواره یکی از شاخه های مهم پزشکی در سطح جهانی به شمار می رفته، دانشی برآمده از تجربه ای غنی و متناسب با ساختار طبیعی بدن انسان و فارغ از هرگونه تاثیرگذاری مصنوعی که موجب عوارض و ناکارآمدی هایی شود.

با همه این احوال، طب سنتی ایرانی طی ۲۰۰ سال گذشته تا حدودی به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه در دو دهه گذشته، باز هم مورد توجه قرار گرفت و دوران احیای آن آغاز شده است؛ ذکر یک نکته در این بین حائز اهمیت است که هر چند طب سنتی ایرانی خود دانشی پیشرفته به شمار می رود ولی این دلیلی بر ارتباط گسترده میان اطبای ایرانی با پزشکان سایر ممالک و فرهنگ ها نبوده و در مواردی، شاهد اشتراکاتی میان آنها هستیم.

مستند «شریان» که به طب سنتی ایرانی می پردازد در چهارمین قسمت شامل گفت وگو با پزشکان و اساتید طب سنتی همچون سمانه محبتی پزشک طب سنتی اسلامی ایرانی و حسن اکبری متخصص آسیب شناسی و همچنین گفتارهایی در مورد ارتباط میان طب سنتی ایران با دیگر کشورهاست.