مخالفت با طب سنتی ایرانی و شرقی در غرب از سده ۱۶ میلادی از طریق شخصی به نام پاراسلوس شروع شد، او کتاب قانون ابن سینا را در آتش سوزاند و عنوان کرد حکمای شرقی هیچ دانشی ندارند.

مخالفت ها با طب سنتی ایرانی و اسلامی اما محدود به غرب نشد بلکه حتی برخی در داخل کشور نیز با این دانش مخالف بودند؛ حکومت های ایرانی غرب زده شده بودند به طوری که سردمداران قاجار، آموزش طب سنتی را ممنوع اعلام کردند و با آن به مخالفت پرداختند.

مجموعه «شریان» طی گفت وگو با برخی پزشکان و همچنین مدیران حوزه های طب سنتی، سعی دارد مخاطبان را با دانش پزشکی قدیمی ایرانی آشنا کند تا به این سرمایه عظیم علمی خود آگاهی یابند.

ایرانیان در گذشته های دور، پیش و پس از ورود اسلام دارای دانش پزشکی منحصر به خود بوده اند و حتی بعضی مورخین، آنچه در یونان به عنوان طب سنتی قلمداد می شود را حاصل آموزه های ایرانی ها به یونانیان دانسته اند.

همچنین این مستند بر آن است با تکیه بر یافته های جدید در مورد طب سنتی ایرانی، بازتعریفی از حوزه سلامت و بهداشت عمومی با تکیه بر آموزه های کهن داشته باشد.