25 آذر 1396 - 14:23

ببینید و بیشتر بدانید که چرا کشور افغانستان برای قدرت‌های استعمارگر مهم است - کاری از آستان قدس رضوی