با وجود ادعای جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان در غرب، رسانه ها تحت سلطه قدرت های اقتصادی از کتمان حقایق و یا تغییر آن در جهت تامین منافع نظام سرمایه داری، ابایی ندارند. وقتی گرتن، فیلمساز سوئدی فیلم «موزها» را می ساخت، نمی دانست که مفهوم آزادی بیان تنها در دایره منافع یک گروه کوچک تعریف می شود. او که با باور به وجود جریان آزاد اطلاعات، به فیلمسازی مشغول بود، به یکباره خود را در برابر هجوم قدرت های بزرگ اقتصادی و رسانه ای دید. مستند «خشم آدم های با نفوذ» ماجرای رویارویی یک فیلمساز مستقل با قدرت سلطه سرمایه داری است. در نخستین قسمت می بینیم که برخی رسانه ها در غرب به دلیل فشار قدرت های اقتصادی و سیاسی، به فساد کشیده شده اند و در عین حال ادعای آزادی رسانه ای، شعار دروغین همه آنهاست. مارگارت جنگارد تهیه کننده و فردریک گرتن کارگردان مستند «خشم آدم های بانفوذ» هستند