جنگ و خونریزی در کشورهای آفریقایی به امری عادی تبدیل شده و بسیای از جوامع قاره سیاه، درگیر این مسئله خانمان برانداز شده اند و در این بین، سازمان ملل متحد به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات، اقداماتی انجام می دهد اما برخی مواقع، همه چیز آن طور که باید، پیش نمی رود.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان پاسداران حریم انسان های مظلوم، به بسیاری از کشورهای آفریقایی اعزام شده اند و اقدامات مثمر ثمری هم داشته اند اما برخی از آنها چندان بر اساس وظایف تعیین شده عمل نمی کنند و گاه به دشمنان درجه یک انسانیت تبدیل می شوند.

مستند «جایی برای پنهان شدن نیست» روایتی از خشونت و تجاوز به زنان توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کشورهای آفریقایی است.

در این فیلم و از زبان زنان و دختران آفریقایی، به خشونتی که بعضی از همین نیروها نسبت به آنها داشته اند می شنویم که پاسداران حافظ صلح سازمان ملل، بزرگ ترین تهدید علیه آنها بوده اند.