مستند شاهد روایتی از زندگی و فعالیت شهید مصطفی چمران در زمان حضور در مدرسه صنعتی «جبل عامل» به عنوان مدیران مدرسه و تلاش این شهید بزرگوار برای شیعیان جنوب لبنان هستیم.

تربیت علمی و عملی جوانان مؤمن و متدین با حفظ روحیه جهادی و بسط و تعمیم گفتمان و فرهنگ مدیریت جهادی و ترویج فرهنگ و مدیریت جهادی و حرکت المحرومین که این شهید والا مقام نسبت به آن اهتمام داشت، در بخش های مختلف مستند مورد توجه قرار گرفته است.

گفت وگو شاگردان، دوستان و همراهان دکتر چمران در آن ایام در دو بخش ایران و لبنان و در محیط مدرسه، قسمت های مختلف این مستند را تشکیل می دهند.