صبحی که نزدیک است با استفاده از تصاویر و مستندات تاریخی و به واسطه دو راوی حرف های مهمی درباره وقایع صحرای کربلا نقل می‌کند. مستند از منظر تاریخی اهداف و ریشه شکل گیری گروه تروریستی موسوم به (داعش) را معرفی می کند، اینکه این پدیده به ظاهر 4 یا 5 ساله چگونه در جریان تاریخی 1400 ساله فعالیت کرده، ناکام مانده و همواره نیز ناکام خواهد ماند