مستند "پایان سرکشی" درباره پرونده بابک زنجانی، تهیه شده در مرکز رسانه قوه قضائیه را مشاهده می‌کنید.