در این قسمت می بینیم مادری تونسی در روز ۹ ژانویه و شهر رقاب پنج تن از فرزندانش را از دست داده است، و نام و آوازه رقاب به همراه پنج شهید او جاودانه شده ولی هیچ چیز جای خالی فرزندانش را نمی گیرد.این روزها مادران این شهر کوچک، افسانه جوانانی که جانشان را در راه احیای دین و آزادگی فدا کردند، برای کودکانشان تعریف می کنند و از حماسه آفرینی های آنها می گویند.