کلیپ تصویری «توهم سازش» - پایان دوران خوشبینی به کدخدا - نه ازباب یک توهم بلکه ازباب تجربه ای تلخ ...