امروزه بیش از ۴ میلیون آواره فلسطینی در سراسر جهان زندگی می کنند که بیشتر آنها در مناطق اشغالی و کشورهای همجوار، به زندگی مشقت بار خود ادامه می دهند.رژیم صهیونیستی با اعمال خشونت مانع از بازگشت آنها به وطنشان می شود و شرایط سختی برای آنها رقم زده است.شرایط نامساعد زندگی فلسطینی ها در کشورهای همجوار، مثل اردن به مبارزه ای برای بقا تبدیل شده، مبارزه ای که در آن بسیاری از کشورهای عربی در جبهه مقابل این مردم بی گناه و بی پناه قرار گرفته اند، کودکان اصلی ترین قربانیان این ماجرا هستند.مستند «کودکان زباله گرد» به شرایط نامساعد زندگی فلسطینیان به ویژه کودکان در اردوگاه های اردن می پردازد، کوکانی که هیچ امیدی به آینده خود ندارند و مجبورند برای ادامه بقا، به جستجو در میان زباله ها بپردازند و کمک خرج خانواده باشند.