نماهنگ زیبای "سربلند" کاری از گروه فرهنگی هنری عباد | خواننده: حمید قربانی | این نماهنگ با موضوع دشمن شناسی تولید شده است، که با مرور سه واقعه تاریخی یعنی ماجرای حکمیت در جنگ صفین، ماجرای جنگ مختار با آل زبیر، و ماجرای جنگ اُحد، سه خصلت ساده لوحی در مقابل دشمن، و فریب وعده دشمن، و غفلت از کید دشمن را مورد بررسی قرار میدهد.