مستند «اسرائیل برابر اسرائیل» به بررسی این موضوع در قالب نمایش تصاویری مستند و همچنین مصاحبه با برخی افراد ساکن در شهرک های صهیونیستی می پردازد.داستان از این قرار است که چهار نفر از ساکنان سرزمین اشغالی خواهان پایان بیش از ۴۰ سال اشغالگری رژیم صهیونیستی هستند و وضعیت فلسطینیان تحتستم صهیونیست ها و روند شهرک سازی اشغالگران را شرح می دهند.مستند «اسرائیل برابر اسرائیل» متشکل از تصاویر آرشیوی و مصاحبه با این چهار نفر است و اطلاعاتی هم در قالب نریشن به مخاطب منتقل می شود.