حاج مهدی رسولی - اشهد و انک حسین شهیدا - شب عاشورا - هیئت ثارلله زنجان