حاج مهدی رسولی - گم کرده دست و پا را - شب عاشورا - هیئت ثارلله زنجان