حاج مهدی رسولی - کشد خجالت رباب - شب هفتم - هیئت ثارلله زنجان