حاج مهدی رسولی - اشهد و انک حسین شهیدا - شب هفتم - هیئت ثارلله زنجان