قامتت که اینگونه خمیده است،یادگار کدام تاریخ بوده ای؟ مستند خیری به مناسبت سالروز مقابله با استعمار انگلیس...